niekdejongprijs.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Gedragscode voor leden van het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars brengt een open-communicatie tot stand met het brede publiek. Doelstellingen en procedures worden bekend gemaakt.
Bestuursleden zoeken naar een handvat voor goed bestuur, goede besteding van het beschikbare geld en naar vormen om verantwoording af te leggen over de positie en het beleid van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Zij hebben besloten daarvoor een gedragscode te formuleren.
Bestuursleden van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars onderschrijven onderstaande gedragscode en stellen zich daarmee open voor toetsing van het handelen aan de beginselen uit de preambule en de code onder andere door er voor te zorgen dat het publiek op toegankelijke wijze kennis kan nemen van het functioneren van het Fonds.

Gedragscode

  1. Afspraken die voortvloeien uit de uitgangspunten en de gedragscode worden nagekomen.
  2. Bestuursleden gedragen zich naar wat in het algemeen als maatschappelijk gewenst geldt. De samenstelling van het bestuur is openbaar.
  3. Bestuursleden opereren onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar.
  4. Een bestuurslid dat tevens lid is van een bestuur of de leiding heeft van een organisatie die zich tot het Innovatiefonds Zorgverzekeraars wendt voor financiële steun, of op andere wijze direct of indirect betrokken is bij een aanvraag, zal zich bij de behandeling van deze aanvraag terughoudend opstellen en zich bij besluitvorming over het verstrekken van financiering onthouden van eventuele stemming.
  5. Bestuursleden die tevens bestuurslid zijn van Zorgverzekeraars Nederland laten zich bij de vervulling van hun taak uitsluitend leiden door het belang en de doelen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Zij vervullen hun taak onafhankelijk van de betrokken deelbelangen van Zorgverzekeraars Nederland, zonder mandaat en zonder last of ruggespraak.
  6. Als een bestuurslid voorziet dat (de schijn van) een ander dan incidenteel tegenstrijdig belang als bedoeld onder 4 voor zichzelf of een ander lid van het bestuur zou kunnen optreden, dan meldt hij dit aan de voorzitter. Nadat de voorzitter hierover met het betrokken bestuurslid heeft gesproken, bepaalt deze wat er verder te doen staat en informeert het bestuur daarover.
  7. Een bestuurslid zal zich tegenover derden nimmer uitlaten in de zin dat financiële steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars te verwachten is. Hij zal zich niet inlaten met een aan te vragen financieringsvoorstel in de zin dat het Innovatiefonds Zorgverzekeraars zich onder druk gezet voelt bij de besluitvorming betreffende de financiële steun.
  8. Het bestuur bespreekt een keer per jaar buiten aanwezigheid van de directie haar eigen functioneren en haar relatie tot de directie. Het functioneren van de directie wordt eenmaal per jaar geëvalueerd in het bestuur. Hij vormt zich een oordeel over zijn/haar functioneren en bespreekt dit met de directie.
Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.