cure5.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Disclaimer

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars sluit elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de uitvoering van een eenmaal gehonoreerd project uit.

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden over de activiteiten van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een financiële steun van het fonds.

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Hoewel het Innovatiefonds Zorgverzekeraars de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling evenals bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan het Innovatiefonds Zorgverzekeraars er niet voor in staan dat deze informatie volledig juist, compleet en actueel is. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van dan wel het vertrouwen op de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Meer in het bijzonder kan de informatie op deze website niet ten grondslag worden gelegd aan een aanspraak op financiële steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars of een beroep worden gedaan op honorering door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars van vergelijkbare gevallen. Beslissingen over het al dan niet honoreren van een aanvraag zijn te allen tijde voorbehouden aan het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten, tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op de inhoud en de presentatie van deze website berusten intellectuele eigendomsrechten van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en van derden. Het is daarom niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars (onderdelen van de website) elektronisch of op een andere manier te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.