verwenzorg-header20.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Projecten 2018

Verbreding doelgroep Netwerken Integrale Kinderzorg (34.562)

In Nederland zijn er in de werkgebieden van de academische ziekenhuizen 7 Netwerken Integrale Kindzorg (NIK) in ontwikkeling, mede dankzij financiële ondersteuning van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Samen vormen deze netwerken een landelijke structuur.

Natuurlijk Communiceren, een app voor ouders van jonge kinderen met een gehoorverlies (€ 49.700)

Binnen de zorg voor kinderen met een auditieve beperking wordt momenteel gebruik gemaakt van de methode ‘Natuurlijk Communiceren’. Bij deze methode krijgen ouders psycho-educatie aangeboden over verschillende onderwerpen rondom het gehoorverlies van hun kind.

Mijn CF team (€ 47.625)

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars heeft in het verleden bijgedragen aan de ontwikkeling van de Luchtbrug van het RadboudUMC: een virtuele astmapolikliniek voor kinderen en jongeren.

Opgroeien na behandeling van een aangeboren gat in het middenrif: Een levenslang probleem (€ 43.400)

Congenitale hernia diafragmatica (CHD) is een zeldzame aangeboren aandoening die bij 1 op de 3.000 pasgeborenen voorkomt. Dit betekent dat jaarlijks in Nederland 50-60 kinderen met deze aandoening worden geboren.

Participatie van kinderen in de pleegzorg: De Q-sort als tool om behoeften aan te geven (€ 49.987)

Ruim 24.500 kinderen in Nederland wonen voor korte of lange tijd in een pleeggezin of een gezinshuis. Zij komen vaak uit kwetsbare gezinnen waar mishandeling en misbruik speelde en kunnen daardoor te maken krijgen met hechtingsproblemen, gedragsproblemen en trauma-gerelateerde stress.

Klinische implementatie van de BotSterkteCalculator bij patiënten met botmetastasen (€ 20.000)

Bij patiënten met kanker en pijnlijke botmetastasen in het intacte femur is de keuze voor behandeling gebaseerd op het verwachte fractuurrisico: bij een laag fractuurrisico wordt niet-invasieve therapie, zoals radiotherapie, geadviseerd om pijn te bestrijden.

Time Out tournee (€ 75.000)

Jongvolwassenen (18-35 jaar) lopen een bovengemiddeld hoog risico om een burn-out of depressie te ontwikkelen, door stress en prestatiedruk.

Zicht op zorg voor mensen zonder diagnose: oprichting van een landelijk zorgnetwerk (€ 48.990)

De VSOP stelt voor, in navolging van de Connect-websites, om ook een website te bouwen waarop de poliklinieken voor onbegrepen klachten bijeen worden gebracht zodat hun zichtbaarheid voor patiënten toeneemt.

Decision tool eetstoornissen 18- (€ 44.313)

Emergis beoogt een decision tool te ontwikkelen die kan worden toegepast bij minderjarigen met een eetstoornis. Een bekende uitdaging in de gezondheidszorg is om patiënten zo snel mogelijk op de juiste plek te krijgen.

Fysiotherapie bij spierziekten (€ 41.595)

Tijdens het project Zorg voor Zeldzaam is een blauwdruk ontwikkeld voor een brochure voor fysiotherapeut over de behandeling van patiënten met een spierziekte, in samenwerking met het KNGF.

Videoproducties voor online platform jongeren met reuma (€ 16.241,50)

Youth-R-Well.com is een stichting die zich inzet voor jongeren met reuma tussen de 16-30 jaar. Het hebben van reuma heeft veel invloed op je leven als je jong bent.

Prisma groepseducatie voor zelfmanagement (€ 20.547)

Aruba kent het hoogste percentage diabetespatiënten van de wereld: 16,24% van de bevolking van Aruba heeft diabetes type II terwijl dit percentage wereldwijd uitkomt op 8,33%. Ingeschat wordt dat er ook nog veel mensen zijn waarvan niet bekend is dat zij diabetes hebben.

Vervanging zorgmaterialen (€ 14.500)

Stichting Algemene Bejaardenzorg Aruba (SABA) is in 1972 opgericht met als doelstelling: “huisvesting, verzorging en verpleging te verschaffen om zo de voorwaarden te scheppen die nodig zijn voor het beleven van een met de leeftijd der bejaarden overeenkomende zinvolle levensperiode”.

Leren van slachtoffers van seksueel misbruik (€ 24.577)

De LFB heeft in de bestuursvergadering van maart 2018 een bijdrage toegekend gekregen (€ 85.000) voor het ontwikkelen van een Toolkit ‘Leren van slachtoffers van Seksueel Misbruik’ voor slachtoffers met een verstandelijke beperking, hun ouders/verwanten en hun ondersteuners.

Doodgewoon (€ 8.250)

Met het project ‘Doodgewoon’ beoogt stichting Leer Zelf Online online uitleg te geven over de dood en rouwverwerking voor mensen met een verstandelijke beperking.

Kerstpakketten 2018 (€ 5.000)

De toegezegde bijdrage is bedoeld voor de aanschaf van kerstattenties voor langdurig opgenomen patiënten en patiënten die buiten de instellingen worden begeleid. 

 

Implementatie toolkit voor begeleiders van (jong)volwassenen met Prader-Willi Syndroom (€ 25.000)

Het Prader-Willi Syndroom (PWS) is een zeldzame, complexe aandoening met een genetische oorzaak.

Let’s connect (€ 6.000)

Plotsdoofheid is een vrij zeldzame aandoening en het betreft een vergeten groep.

Leren van depressie (inzet van ervaringskennis bij depressie) (€ 49.833)

Ondanks goede behandelingen in de ggz, houden veel cliënten met depressie en angst langdurig klachten (zo’n 20% van de cliënten).

Bag of hope kinderversie (€ 15.000)

Er zijn in Nederland 10.000 kinderen met Type 1 Diabetes. Ouders van kinderen die net gediagnosticeerd zijn, krijgen in het ziekenhuis veel informatie over de aandoening.

Help us to help them! (€ 10.000)

Het doel van het project van Stichting Alzheimer en Overige Dementieën Suriname is het verbeteren van de kwaliteit van leven van de mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Metanefrinebepaling in urineportie bij SDH-mutatiedragers (€ 9.949)

Paragangliomen (PGLs) zijn zeldzame, vaatrijke tumoren van paraganglia. Protocollair worden in het LUMC de SDHB- en SDHD-mutatiedragers jaarlijks resp. tweejaarlijks gescreend op metanefrine overproductie.

Het bespreken van behandelbeperkingen met ondersteuning van een video (€ 6.150)

In Nederland is het gebruikelijk om bij opname aan patiënten de vraag voor te leggen of ze gereanimeerd en/of geïntubeerd willen worden.

Samen oud Kibrahacha (€ 15.450)

In het kader van het programma ‘Samen Oud’ heeft het Innovatiefonds Zorgverzekeraars samen met het Kansfonds het 1e jaar van het project ‘Kibrahacha’ gesteund. Het 1e jaar is succesvol verlopen.

Hacking women’s stroke – Big data for precision stroke prevention (€ 5.000)

Met bovengenoemd project beoogd LUMC software te ontwikkelen voor gebruik in de huisartsenpraktijk. Met deze software kunnen vrouwen met een hoog risico op het krijgen van een beroerte, worden geïdentificeerd.

Opschaling landelijk zorgpad COPD longaanval (€ 236.333)

In 2013 heeft het bestuur van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars € 676.000 toegekend voor een project van de Long Alliantie Nederland (LAN). Het project was erop gericht in zes pilotregio's een nieuw zorgpad voor COPD-patiënten te implementeren en te evalueren.

Alles goed (€ 30.000)

'Alles goed?' is een jongerenvoorstelling over psychische gezondheid van 45 min, met een nagesprek van 45 minuten en een aanvullend lesprogramma.

Welkom aan boord! (€ 53.450)

Stichting Varende Recreatie ontvangt op Vakantieschip Prins Willem Alexander steeds meer en steeds vaker gasten met zwaardere zorg- en ondersteuningsvragen. 

Special Award 2019, dé landelijke beeldende kunstwedstrijd voor mensen met een beperking (€ 40.000)

Special Arts gelooft in de waarde van kunst voor en door mensen met een beperking. Kunstbeoefening kan gezien worden als de behoefte van mensen om expressie te geven aan innerlijke beelden, gedachten en emoties.

Netwerkzorg DITSMI (€ 100.000)

DITSMI® is ontwikkeld op afdeling de Meent van GGNet voor patiënten met EPA, die langdurig in de ggz in behandeling zijn.

Zorg op maat voor kinderen met de spierziekte Duchenne (€ 130.000)

Duchenne is een aangeboren spierziekte die voornamelijk voorkomt bij jongens. De ziekte uit zich in het langzaam afbreken van spiermassa. Jongens met Duchenne hebben vanaf ongeveer hun twaalfde een rolstoel nodig om te kunnen voortbewegen.

Nationale implementatie: op maat doseren van natalizumab bij relapsing remitting multiple sclerose (€ 110.576)

Multiple sclerose (MS) is de meest voorkomende, invaliderende, neurologische aandoening bij jongvolwassenen. MS is niet te genezen maar in veel gevallen goed te onderdrukken, vooral bij patiënten met relapsing remitting (RR)MS. Natalizumab is zeer effectief in de behandeling van RRMS.

Implementeren van een afbouw protocol voor dupilumab bij ernstig constitutioneel eczeem (€ 86.667)

Het UMCU wil een afbouwprotocol bij volwassen patiënten met ernstig constitutioneel eczeem (CE) die behandeld worden met dupilumab, implementeren. CE is de meest voorkomende chronische huidaandoening in Nederland. Dupilumab (Dupixent®) is een monoklonaal antilichaam gericht tegen de interleukine-4 receptor en is speciaal ontwikkeld voor de behandeling van CE.

Connect Extended (€ 547.440)

Met het project ‘Connect Extended’ beoogt de VSOP het zorgaanbod van 26 expertisecentra voor 16 zeldzame aandoeningen zichtbaar te maken voor zowel patiënten als voor zorgverleners buiten deze centra en faciliteert hun interactie op het terrein van zorg en onderzoek. 
 

Klinische implementatie van de BotSterkteCalculator (BSC) (€ 180.000)

Botmetastasen zijn de meest voorkomende vorm van kwaadaardige tumoren in het skelet. Door verbeterde behandelingen en een toenemende incidentie van kanker zal het aantal patiënten met botmetastasen blijven stijgen de komende jaren. Botmetastasen geven patiënten met kanker vaak veel pijn en verhogen de kans op een pathologische fractuur.

Perifere zenuwdecompressie als chirurgische behandeling van migraine (€ 112.599)

In 2000 is er een sterke correlatie ontdekt tussen het verwijderen van een van de fronsspieren van de wenkbrauw en een significante verbetering (zelfs verdwijnen) van de klachten bij migraine.

Online aanbod voor Volwassen Kinderen van Ouders met Psychische of Verslavingsproblemen (KOPP/KVO) (€ 142.407)

Het Trimbos-instituut heeft € 142.407 toegekend gekregen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars voor het verkleinen van het risico op psychische problemen bij volwassen kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen, danwel het verbeteren van het herstel van klachten indien zij al psychische problemen hebben ontwikkeld.

‘Als hij maar gelukkig is’, Landelijke Zorgstandaard Psychosociale Zorg in de kinderrevalidatie (€ 152.700)

Het bovengenoemde project heeft tot doel de psychosociale zorg voor kinderen in de kinderrevalidatie en de gezinnen waarin zij opgroeien, structureel te verbeteren.

Nationaal expertisecentrum perioperatieve allergische reacties (€ 96.526)

Daar waar bij 1 op de 3 patiënten rekening wordt gehouden met een mogelijke perioperatieve allergie, is er slechts bij 1 op 5.000 tot 1 op 10.000 patiënten daadwerkelijk sprake van een allergie.

Chronisch ZorgNet: gespecialiseerde zorg voor bewegen en leefstijl bij chronische aandoeningen (€ 409.407) 

Zoals bekend heeft 1 op de 2 Nederlanders minimaal één chronische aandoening; 1 op de 3 heeft er twee of meer en bijna 1 op de 5 drie of meer.

Aanpak van overbehandeling met bloeddrukverlagers bij ouderen via een elektronische beslisregel (€ 193.930) 

Bloeddrukverlagers verminderen hart- en vaatziekten. Het bewijs hiervoor is zwakker voor kwetsbare ouderen.

HandApp: verbetering meetbaarheid van uitkomsten bij patiënten met aandoeningen van hand en pols (€ 184.922)

Diakonessenhuis Utrecht heeft € 184.922 van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars toegekend gekregen voor het implementeren van de HandApp, een mobiele applicatie met digitale meethandschoen, om de kwaliteit, transparantie en efficiëntie van zorg voor patiënten met hand- en polsaandoeningen te verbeteren.

Vermijden van over- en onderbehandeling door optimalisatie van de timing van cortisolbehandeling (€ 99.100)

Het adrenogenitaal syndroom (AGS) is een aangeboren ziekte van de bijnier, die veroorzaakt wordt door een tekort van het enzym 21-hydroxylase, nodig voor de productie van hormonen.

Betere zorg met de Wondzorg app na plaatsing van een gewrichtsprothese (€ 148.528)

Een wondinfectie na plaatsing van een gewrichtsprothese is een ernstige complicatie (incidentie ongeveer 3% bij jaarlijks >66.000 knie- en heupprotheseplaatsingen in Nederland).

Benaderen familieleden bij erfelijke aanleg voor kanker: proactief en op maat (€ 83.920)

In 5-10% van de gevallen wordt kanker veroorzaakt door een aantoonbare erfelijke aanleg. Als uit DNA-onderzoek blijkt dat een kankerpatiënt een erfelijke aanleg heeft, hebben naaste familieleden 50% kans op deze erfelijke aanleg.

VRiend of Vijand € 32.228 

De Rading Jeugd- & Opvoedhulp wil een VirtualReality(VR)-weerbaarheidstraining ontwikkelen, inclusief trainershandleiding, voor meisjes vanaf 13 jaar die (vermoedelijk) in een misbruikrelatie terecht zijn gekomen, te maken hebben (gehad) met mensenhandel en/of seksueel traumatische ervaringen hebben opgedaan.

Integratie van GGZ en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; een gezamenlijk zorgaanbod (€ 264.046)

Met het project ‘Integratie van GGZ en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking; een gezamenlijk zorgaanbod’ wil het Centrum Verstandelijke Beperking en Psychiatrie/GGZ Drenthe de geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en psychische- of gedragsstoornissen, verbeteren.

Biosensoren voor iedereen (€ 180.000)

Binnen de Borginstellingen is de afgelopen vier jaar het gebruik van draagbare biosensoren onderzocht voor het voorspellen van zowel agressief gedrag bij forensische cliënten met een lichte verstandelijke beperking als werkstress bij hun begeleiders.

MIND Young Academy (€ 252.400)

Om psychische problemen bespreekbaar te maken en klachten in een vroegtijdig stadium te signaleren en te normaliseren, heeft MIND de MIND Young Academy (MYA) ontwikkeld.

Luchtbrug – Go with the flow! (€ 78.000)

In maart 2018 heeft het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bijdrage toegekend voor de koppeling van zogenaamde ‘smart inhalers’ aan de virtuele astmapolikliniek Luchtbrug.

LEARNS (€ 70.087)

De LEARNS-studie doet onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van levamisol als toevoeging op de standaardbehandeling van een eerste episode idiopathisch nefrotisch syndroom (INS) met corticosteroïden bij kinderen van 2-16 jaar.

Voorkomen van onder- of overbehandeling van patiënten met sepsis op de spoedeisende hulp (€ 164.146)

Sepsis is een levensbedreigende, gegeneraliseerde ontstekingsreactie, veroorzaakt door infecties. In Nederland worden jaarlijks 13.000 patiënten met sepsis opgenomen, waarvan er 3.500 overlijden.

Implementatie van patiënt-gerapporteerde (PRO) monitoring van bijwerkingen en therapietrouw van systematische behandeling (€ 280.820)

Jaarlijks worden ongeveer 12.500 patiënten met longkanker gediagnosticeerd. Hiervan krijgt 80% systemische behandelding en/of radiotherapie. Deze patiënten ondervinden veel bijwerkingen op korte en lange termijn die de kwaliteit van leven ernstig kunnen beperken.

Palliatieve behandeling van COPD: Oplioïden voor refractaire dyspnoe (€ 397.281)

In de palliatieve fase bij mensen met COPD is de behandeling van refractaire dyspnoe (ernstige kortademigheid) met opioïden ondergewaardeerd en wordt deze te weinig uitgevoerd.

Greater Occipital Nerve (GON)-injectie voor een snelle en veilige behandeling van clusterhoofdpijn (€ 50.000)

Clusterhoofdpijn heeft een enorme impact op de kwaliteit van leven van de patiënt. Verapamil is het middel van eerste keus om aanvallen te voorkomen, maar heeft aanzienlijke bijwerkingen, waaronder mogelijk fatale hartritmestoornissen.

Mensen met dementie op jonge leeftijd en hun naasten adequaat geïnformeerd en ondersteund  (€ 110.000)

De situatie van jonge mensen met dementie en hun naasten is veelal schrijnend. Het duurt vaak lang voordat de diagnose wordt gesteld en doordat deze mensen vaak nog werken en thuiswonende kinderen hebben, lopen zij tegen specifieke problemen aan.

Join us versterken € 5.000

Stichting Join us heeft tot doel de eenzaamheid onder jongeren te verminderen. Dit bereikt de stichting door activiteiten te organiseren waar jongeren samen komen en leren meer sociaal redzaam te worden.

Kwaliteitsimpuls Zorg voor Kwetsbaren Binnenland Suriname € 15.000 

De gezondheidszorg in het binnenland van Suriname is van onvoldoende kwaliteit. De binnenlandbewoners, zoals de Marrons, krijgen bij lange na niet de zorg die wordt geleverd aan de bewoners in de kuststreken van Suriname.

Actualisatie huisartsenbrochure € 3.000 

Contactgroep Marfan heeft eerder in samenwerking met de VSOP en het NHG en met steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een huisartsbrochure samengesteld over het Marfansyndroom.

Toediening van stikstofmonoxide in de hartlongmachine bij kinderen met congenitale hartafwijkingen € 44.270

Jaarlijks worden er in Nederland 1.300-1.500 kinderen geboren met een aangeboren hartafwijking. Veel van deze kinderen moeten een operatie ondergaan. Tijdens de operatie is een hartlongmachine (HLM) nodig die de functie van hart en longen tijdelijk overneemt.

PPI Shine again € 48.178

IJzerstapeling is een onderschat probleem bij patiënten met erfelijke vormen van bloedarmoede die geen frequente bloedtransfusies nodig hebben. IJzerstapeling vindt plaats in onder meer de lever, het hart en endocriene organen, met dysfunctie tot gevolg.

Bordspel 'Een Steekje Los?' € 40.000

In 2010 is het bordspel 'Een Steekje Los?' ontwikkeld: een bordspel over psychische gezondheid en kwaliteit van leven. Het spel is in de jaren daarna doorontwikkeld, uitgebreid en wordt breed ingezet voor diverse doelgroepen, in Nederland en in België.

Chirurgische behandeling op maat na voorbehandeling met chemotherapie bij patiënten met borstkanker € 287.423

Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker in Nederland met gemiddeld zo'n 15.000 nieuwe patiënten per jaar. Chemotherapie maakt onderdeel uit van de behandeling bij ongeveer 60% van de patiënten. Tegenwoordig wordt steeds vaker gestart met chemotherapie en volgt de operatie pas daarna.

De PUFBRUG: Online monitoring van inhalatiemedicatie via de virtuele astmakliniek ‘Luchtbrug’ € 89.981

In 2010 kende het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een bijdrage toe aan het Radboudumc voor de ontwikkeling van een virtuele astmapolikliniek voor kinderen. Gebleken is dat de kwaliteit van de zorg die via de portal, de 'Luchtbrug', wordt geboden, niet onder doet voor de kwaliteit van de reguliere zorg.

Revalidatie van visuele velddefecten na een beroerte door middel van Virtual Reality visuele training € 82.760

Hemianopsie is de officiële benaming voor halfzijdige blindheid. Bij circa 30% van de 41.000 patiënten die jaarlijks getroffen worden door een beroerte (CVA) treedt hemianopsie op, met als gevolg beperking van mobiliteit (verlies rijbewijs) en beperkingen bij het lezen, bij media-gebruik en in het sociale verkeer.

Leren van slachtoffers van seksueel misbruik € 85.000

Mensen met een verstandelijke beperking zijn vaker slachtoffer van seksueel misbruik dan mensen zonder die beperking. Wat opvalt is dat als de kant van het slachtoffer wordt belicht, er juist weinig oog is voor mensen met een beperking, terwijl, volgens de Vereniging LFB, deze mensen zeer goed in staat zijn over hun ervaringen te vertellen.

 

Verbetering en uitbreiding van de spraaktrainings-app voor parkinsonpatiënten € 224.306

Bij circa 75% van de patiënten met de ziekte van Parkinson vermindert de verstaanbaarheid omdat het spreken zachter, heser en binnensmonds wordt. Patiënten zelf zijn onvoldoende in staat dit te corrigeren. Het verslechteren van de verstaanbaarheid heeft een grote impact op de participatie in de maatschappij, zelfredzaamheid en kwaliteit van leven van parkinsonpatiënten en hun naasten.
 

Arabische vertaling Steffie Naar je huisarts € 5.750

Het is bekend dat mensen met een verstandelijke beperking moeite hebben hun klachten goed in te schatten. Soms leidt dat ertoe dat ze te vaak of te snel naar de huisarts gaan of dat ze juist te laat gaan.

Onderzoek naar effectiviteit en kosten-effectiviteit van epilepsie hulphonden € 31.770 

Epilepsiehulphonden komen conform de zorgverzekeringswet momenteel niet in aanmerking voor vergoeding. Naar aanleiding van kamervragen die gesteld zijn tussen 2007 en 2017, heeft het Ministerie van VWS ZonMw verzocht om een studie naar de effectiviteit van epilepsiehonden uit te laten voeren op grond waarvan opname in de basisverzekering  kan worden overwogen.

Project ASPECT: anesthesiologische Specialisatie ECT (elektroconvulsieve therapie) € 18.000

De behandeling elektroconvulsieve therapie (ECT) kan levensreddend zijn voor mensen met een depressie of een kwaadaardig katatoon of geneesmiddelenreactie syndroom.

Het Andere Gedicht 2017/2018 € 4.000

Special Arts stimuleert mensen met een beperking kunstzinnig bezig te zijn zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Met een landelijke poëziewedstrijd worden mensen met een verstandelijke beperking uitgedaagd om uiting te geven aan hun eigen authentieke wereldbeeld.

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.