verwenzorg-header20.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Gehonoreerde projecten 2017

Noodhulp Sint Maarten via SFC (€ 30.000)

De Samenwerkende Fondsen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk (SFC; het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Kansfonds, Fonds Sluyterman van Loo, Stichting Kinderpostzegels en het Oranje Fonds) zijn actief op de zes Caribische eilanden die deel uit maken van het Koninkrijk der Nederlanden.

Aanschaf mobiel röntgenapparaat t.b.v. medische zorg in het Zuiden van Peru (€ 10.000)

In 2012 is het kinderziekenhuis Tony Molleapaza Rojas in Arequipa, in het Zuiden van Peru, geopend. Het kinderziekenhuis is een initiatief van Stichting Fundacion Paz-Holandesa (in Nederland) en de Asociación PAZ-Holandesa (in Peru).

CARRIER-trial: langdurige S. aureus dekolonisatie bij TPV-patiënten in de thuissituatie (€ 22.359)

Patiënten met chronisch darmfalen (ca. 300 patiënten in Nederland) zijn vaak levenslang afhankelijk van voeding via de bloedbaan: totale parenterale voeding (TPV). TPV-patiënten én partners worden klinisch complexe handelingen aangeleerd zodat zij thuis zelfstandig kunnen omgaan met de katheter.

Verbeterde lymfoomdiagnostiek met IG/TR NGS klonaliteitsanalyse (€ 178.000)

In Nederland wordt per jaar ongeveer 4.500 keer lymfklierkanker vastgesteld. Met klonaliteitsanalyse wordt gepoogd het stadium van de ziekte te bepalen, vast te stellen of er sprake is van een kaardaardige of goedaardige tumor en of het gaat om een recifief of een (nieuwe) primaire tumor.

Betere ondersteuning rond seksualiteit bij jongeren met colorectale aangeboren aandoeningen (€ 62.957)

De afdelingen Kinderchirurgie van het Erasmus MC-Sophia en het Radboudumc hebben recent een onderzoek afgerond naar seksualiteit bij volwassenen met een Anorectale Malformatie (ARM) of de Ziekte van Hirschsprung (ZvH).

Informatie-keuzehulp voor zelfbeschadigend gedrag bij jongeren (€ 156.209) 

Zelfbeschadiging komt naar schatting bij 18-25% van de jongeren voor en vaker bij meisjes dan bij jongens. Het begint meestal op jonge leeftijd.

Anti-TNF STOPprotocol (€ 189.213)

De behandeling van chronische darmontsteking is met de introductie van biologicals aanzienlijk verbeterd. Het succes van deze medicijnen heeft er toe geleid dat op dit moment ongeveer 20% van de patiënten met de ziekte van Crohn en 6% van de patiënten met colitis ulcerosa onderhoudstherapie ontvangen.

Verbeteren van de informatievoorziening over erfelijke hartziekten voor kinderen en jongvolwassenen (€ 13.000)

Erfelijke hartziekten, zoals erfelijke cardiomyopathieën en hartritmestoornissen, kunnen zich openbaren op kinder- en (jong)volwassenleeftijd en kunnen symptomen van hartfalen of plotse hartdood veroorzaken.

Spelenderwijs Spiegelen (€ 5.000)

Voor ouders van een kind met een visuele en/of verstandelijke beperking kan het moeilijk zijn om de signalen van hun kind te begrijpen en hier op te reageren. Er is weinig beschikbaar om ouders hierin te ondersteunen.

Parkinsonismen: Zorg voor Zeldzaam binnen een vaker voorkomende aandoening (€ 46.140) 

De VSOP wil twee modules ontwikkelen voor de kwaliteitsstandaard voor atypische parkinsonismen (Progressieve supranucleaire parese (PSP), Multi-systeematrofie (MSA), Corticobasale degeneratie (CBD) en Vasculaire partinsonime) met als doel kwaliteitsverbetering te realiseren.

YP Face It! (€ 202.004)

In Nederland zijn er naar schatting meer dan 250.000 jongeren met een zichtbare aandoening, die aangeboren kan zijn en/of het gevolg is van een huidaandoening, trauma, ziekte of medische behandeling.

Data gedreven persoonlijke psychiatrische zorg – de Big Data (Psychiatrie) aanpak (€ 100.000)

Het UMC Utrecht heeft het initiatief genomen tot het opzetten van een project waarin data van patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis worden geanalyseerd zodat er op grond daarvan gepersonaliseerde zorg geboden kan worden.

MINDyoung Studio (€ 137.670)

De website MINDyoung is sinds oktober 2016 operationeel. Het platform biedt inhoudelijke informatie en peersupport aan en geleidt jongeren naar websites die het beste passen bij hun (hulp)vraag.

Tegengaan van overbehandeling van colorectale kanker door implementatie van nieuwe moleculaire diagnostiek (€ 266.680)

Met jaarlijks 15.500 nieuwe diagnoses en in totaal 70.628 patiënten in 2015 is een colorectaal carcinoom (CRC) de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland.

Effectiveness of Continuos Glucose Monitoring (CGM) versus stepped care (€ 30.000)

Ernstige hypoglykemieën hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven, veroorzaken ernstige morbiditeit en hogere gezondheidzorgkosten bij patiënten met type 1 diabetes.

Connect (€ 493.460)

Spierziekten Nederland wil samen met drie expertisecentra digitale platforms ontwikkelen die de communicatie tussen patiënten en expertisecentra bevorderen en die een centrale informatiefunctie vervullen op het moment dat daar behoefte aan is, zoals rond medicijntrials of andere zaken die diep in het leven van de patiënt ingrijpen.

Patients' Data Included (PDI) (€ 139.220)

Onder leiding van de VSOP en in samenwerking met Spierziekten Nederland wordt een handleiding ontwikkeld voor het opzetten van een digitaal platform, gebaseerd op de ervaringen die binnen het gerelateerde project ‘Connect’ worden opgedaan, en onder meer een onderzoek naar geslaagde initiatieven van patiëntenorganisaties voor vaker voorkomende aandoeningen.

Versterking van samenwerking met de Medische Zending en de Stichting Bonama deel 2 (€ 5.000)

De Stichting Bonama biedt thuiszorg aan bewoners in 12 dorpen gelegen aan de boven Suriname rivier in Suriname. De stichting heeft in deze dorpen dorpsgezondheidswerkers geworven en opgeleid om bewoners te ondersteunen bij de algemene dagelijkse levensbehoeften.

Disseminatie BIBHEP-programma (€ 34.304)

De Nederlandse Leverpatiënten Vereniging (NLV) werkt samen met Liverdoc en het Erasmus MC aan de laatste fase van het landelijke BIBHEP-programma (gefinancierd door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars).

CT-scan voor het herkennen van endocarditis (€ 45.000)

Het AMC wil samen met het UMC Utrecht een studie opzetten naar de vroegtijdige herkenning van infectie van de hartkleppen (endocarditis) bij patiënten met de bacterie ‘Staphylococcus aureus’ in het bloed (bacteriëmie).

Denkhulp Vrouw-Man Transgenders (€ 14.000)

Met het project ‘Denkhulp Vrouw-Man Transgenders’ wil het VUmc een digitale Denkhulp ontwikkelen die cliënten (vrouw-naar-man transgenders) kunnen gebruiken bij het maken van een keuze voor de manier waarop zij chirurgisch behandeld willen en kunnen worden in het medische transitietraject van vrouw naar man.

Informatie voor ouders over het Nefrotisch Syndroom (NS) bij kinderen; Patiëntenversie van de Zorgstandaard (€ 21.480)

Nierpatiënten Vereniging Nederland beoogt met de door het Innovatiefonds Zorgverzekeraars ter beschikking gestelde bijdrage (in samenwerking met de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP)) om voor patiënten, aanstaande zorgverleners en ouders een vertaling van de Zorgstandaard NS te ontwikkelen die volledig is toegespitst op de zorg voor kinderen met NS.

Gezondheid voor moeder en kind in Kenia (€ 37.500) 

Stichting Dorcas heeft een bijdrage gekregen voor een project dat wordt uitgevoerd in Loitokitok in Kenia. Moeders en kinderen in die regio krijgen vaak te maken met gezondheidsproblemen en relatief veel moeders en kinderen sterven jong.

Op weg naar integrale zorg & ondersteuning voor kinderen met een chronische aandoening en het gezin (€ 22.360)

Voor de ontwikkeling en proefimplementatie van een tool met handvatten voor de organisatie van integrale zorg en ondersteuning aan kinderen met een chronische aandoening en het gezin, heeft Vilans € 22.360 toegekend gekregen van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

6e Nederlandse Lipoedeemdag (€ 2.800)

De doelstelling van de Stichting Nederlandse Lipoedeemdag is om regionaal, nationaal en internationaal meer bekendheid te genereren voor de aandoening lipoedeem door middel van het organiseren van een (twee) jaarlijks terugkerend symposium.

De NOVO Studie: Nieuwe Onderzoekstechniek voor Vrouwen met pijn Op de borst (€ 25.000)

De NOVO Studie is een onderzoek naar betere opsporing van hart- en vaatziekten bij vrouwen. In een eerste fase wordt een groep vrouwen samengesteld die aan het uiteindelijke onderzoek deel kunnen nemen.

Douche-brancard (€ 4.750)

De Stichting Ambulance Wens draait op een groep van 200 medisch geschoolde vrijwilligers en organiseert vervoer in speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.

Ouders; ervaren en deskundig (€ 5.000)

Stichting Ovaal wil een training ervaringsdeskundigheid ontwikkelen voor ouders van zorgintensieve kinderen.

Optimalisatie van de landelijke hielprikscreening op adrenogenitaal syndroom (AGS) (€ 26.250)

In Nederland wordt sinds het jaar 2000 gescreend op AGS door het bepalen van 17-hydroxyprogesteron (17-OHP) in hielprikbloed. Er is hierbij sprake van relatief veel fout-positieve uitslagen, die leiden tot onrust en onnodige aanvullende diagnostiek.

Ik heb COPD, wat kan ik doen? Ondersteunen van COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden (€ 125.000)

Longfonds en Stichting Pharos hebben samen met NHG/CAHAG en V&VN tot doel gesteld om COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden te ondersteunen bij beter begrip van en goed omgaan met hun ziekte.

Flowdiverter behandeling van hersenaneurysmata (€ 192.488)

Een hersenaneurysma is een zwakke plek in een bloedvat aan de basis van de hersenen die een hersenbloeding kan geven, veelal met blijvend letsel of dodelijke afloop tot gevolg.

De transitiecoach LVB: Ondersteuning voor licht verstandelijk beperkte jongeren die 18 jaar worden (€ 98.416)

Elk jaar worden ongeveer 6.000 jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) 18 jaar. Vanaf die dag worden zij geacht zelf keuzes te maken op belangrijke levensgebieden als werk, school etc.

Therapie op maat voor Juveniele Dermatomyositis (€ 211.513)

Juveniele Dermatomyositis (JDM) is een zeldzame, ernstige, chronische ontstekingsziekte van de spieren en de huid die optreedt bij kinderen.

St. Martin's Home: shower chairs and shower trolleys (€ 8.500)

Bij St. Martin’s Home op Sint Maarten verblijven circa 65 cliënten, die door 35 personeelsleden worden verzorgd. Veel van de cliënten kunnen niet zelfstandig staan en/of lopen en worden in bed gewassen. Om het welzijn van de cliënten te verbeteren wil men dat zij beter en vaker gewassen kunnen worden. 

Stichting Q-Support: Borging beweegprogramma Q-koorts (€ 48.775)

Eind 2014 startte fysiotherapiepraktijk Schaijk in samenwerking met Q-Support en het Radboudumc met een specialistisch beweegprogramma voor Q-koortspatiënten. Vanaf de start van het beweegprogramma zijn de effecten ervan elke 13 weken in kaart gebracht.

WKZ/UMC Utrecht: Vitamine K-status bij kinderen met Osteogenesis Imperfecta  (€ 22.620)

Osteogenesis Imperfecta (O.I.) is een zeldzame, aangeboren en erfelijke bindweefselaandoening waardoor de botten zwakker zijn, makkelijker breken en/of een andere vorm krijgen. De symptomen verschillen sterk per persoon en per levensfase.

jaarverslag 2016 klein

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.