cure4.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Financieel verslag 2009

Balans per 31 december 2009 (na winstbestemming)

094_-_balans_per_31_december_2009.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Staat van baten en lasten over 2009

095_-_staat_van_baten_en_lasten_over_2009.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de richtlijn voor organisaties zonder winststreven zoals die door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd (richtlijn 640).

Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa
De vervoermiddelen en kantoorautomatisering worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde, verminderd met afschrijvingen gebaseerd op de geschatte economische levensduur.
De afschrijvingspercentages luiden als volgt:
Vervoermiddelen:            Voor het vervoermiddel geldt in het eerste jaar 17,5% aflopend over 10 jaar tot 2,5%
Kantoorautomatisering:  33%

Financiële vaste activa
De leningen uitgeleend geld onder de financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves worden gevormd voor toekomstige uitgaven die uit de huidige beschikbare middelen gedekt moeten worden. Voor de besteding van deze gelden zijn door het Bestuur beperkingen opgelegd.

Verplichtingen

Verleende steun
De verstrekte toezeggingen tot financiële steun zijn toezeggingen ten behoeve van diverse bestemmingen aan hiervoor in aanmerking komende instanties. De verstrekte steun wordt verantwoord in het jaar dat het Bestuur terzake een besluit heeft genomen en dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt aan de aanvrager.

Vrijgevallen toezeggingen
De vrijgevallen toezeggingen zijn met name restantbedragen van afgeronde of vervallen projecten.

Grondslagen voor de bepaling van het saldo van baten en lasten

Baten en lasten:
De baten en lasten over het verslagjaar worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten zijn verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.


Toelichting op de onderscheiden posten van de balans

098_-_toelichting_op_de_onderscheiden_posten_van_de_balans.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

099_-_toelichting_op_de_onderscheiden_posten_van_de_balans.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

100_-_eigen_vermogen.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101_-_eigen_vermogen.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102_-_eigen_vermogen.png

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten

103_-_toelichting_op_de_onderscheiden_posten_van_de_staat_van_baten_en_lasten.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104_-_toelichting_op_de_onderscheiden_posten_van_de_staat_van_baten_en_lasten.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 105_-_toelichting_op_de_onderscheiden_posten_van_de_staat_van_baten_en_lasten.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106_-_toelichting_op_de_onderscheiden_posten_van_de_staat_van_baten_en_lasten.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overige gegevens

Vaststelling
Het bestuur heeft de jaarrekening 2009 van de Stichting Innovatiefonds Zorgverzekeraars vastgesteld in de vergadering van 15 maart 2009.

Resultaatbestemming
Het bestuur heeft de resultaatverdeling zoals opgenomen in de staat van baten en lasten vastgesteld.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn, hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier gemeld dienen te worden.

Accountantsverklaring
De accountantsverklaring is opgenomen op pagina 108 en 109.

Ondertekening van de jaarrekening

107_-_ondertekening_van_de_jaarrekening.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108_-_accountantsverklaring.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109_-_accountantsverklaring.png

Banner vierkant

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.