GZ_1.jpg

Verrassende, nieuwe
initiatieven tastbaar maken

Na de beoordeling

Het besluit

De toekenningen en afwijzing van een aanvraag worden zowel telefonisch als schriftelijk toegelicht.

NB: Het bestuur en de kleine commissie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars beslissen welk van de voorliggende projecten voor financiering in aanmerking komen. Deze beslissing is bindend. Na een negatieve beslissing van het bestuur of de kleine commissie is geen beroep mogelijk.

Toekenning

Overeenkomst

Als uw project wordt toegekend dan moet u er rekening mee houden dat u akkoord dient te gaan met specifieke en algemene voorwaarden. De toekenning is altijd inclusief eventuele BTW. De toekenning is pas definitief als wij de bijlage bij de toekenningsbrief ondertekend retour hebben ontvangen.

Zodra wij vernomen hebben dat de hele financiering rond is en wij een concretisering van de opzet en tijdsplanning hebben ontvangen stellen wij een betalingsschema van onze toekenning op. Hierna kunt u starten met het project en een verzoek indienen voor de eerste betaling.

Betaling voorschotten

Betaling van de toegekende bijdrage vindt plaats via voorschotten. De voorschotten zullen steeds na een schriftelijk verzoek (per email) daartoe van u worden overgemaakt, mits de voortgang ons inziens voldoende is. De laatste 10% wordt uitgekeerd nadat het project is afgerond en de inhoudelijke en financiële verantwoording is goedgekeurd. 

Wij hanteren geen vast format voor de voortgangs- en eindrapportages. Wat wij verwachten is dat de eindrapportage in het kort een verslag geeft over de hele projectperiode, hoe is gestart, hoe de uitvoering is verlopen, of en hoe knelpunten zijn overwonnen, hoe groot een eventuele uitlooptijd was en of het eindresultaat in overeenstemming is met wat ten tijde van de aanvraag is beoogd.

Afronding

Nadat de inhoudelijke en financiële eindverantwoording zijn goedgekeurd wordt de bij wijze van voorschot verleende bijdrage omgezet in een definitieve bijdrage en kunt u om de laatste 10% vragen. Niet bestede middelen dienen te worden teruggestort. Bij een bijdrage vanaf € 25.000 dient u er rekening mee te houden dat wij u vragen een controleverklaring van een accountant aan te leveren. Hier kunt u een model controleverklaring downloaden. 

banner jv 2017 250px

Om u beter van dienst te zijn maakt het Innovatiefonds Zorgverzekeraars gebruik van cookies. Waarom? We leggen het u graag uit.